adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

Az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola az Ön személyes adatait kizárólag az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli, harmadik személynek főszabályként nem adja át és saját adatbázisában, biztonságos módon tárolja. Az érintett számára felvilágosítást ad a róla tárolt személyes adatokról, vagy törli azokat, amennyiben ezt az érintett írásban kéri az eckami@gmail.com  e-mail címen vagy a 7633, Pécs, Dr. Veress Endre utca 6. szám alatti  címen.

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) célja, hogy megfelelő és előzetes tájékoztatást nyújtson az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola (székhely: 7633, Pécs, Dr. Veress Endre utca 6. ; levelezési cím: 7633, Pécs, Dr. Veress Endre utca 6. ; e-mail cím: eckami@gmail.com ; a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 www.eckami.hu oldalán (a továbbiakban: „Honlapon”) keresztül az Adatkezelő részére továbbított érintetti személyes adatok kezeléséről és védelméről.

 Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a  www.eckami.hu oldalról. 

E tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A honlap felhasználója jelen tájékoztatót megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Jelen szabályok, elvek kialakításakor a Szervezet különös tekintettel figyelembe vette a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy Rendelet); az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló  2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban: „Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. 

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

 

2. Definíciók (2011. évi CXII. törvény 3. § alapján)

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
  – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT – állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos alapelvek, az adatkezelés jogalapja, célja 

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései alapján a személyes adatok csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhetőek azzal a feltétellel, hogy az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, valamint az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja az érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóval biztosított tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő honlapján megjelenő „Elfogadom” felirat elfogadásával az érintett az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. Az adatkezelő elsősorban az érintett nevét és e-mail címét rögzíti. 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat más harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság részéről történt megkeresés, számukra történő tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása. Az Adatkezelő az állami szervek, szervezetek valamint hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyiban és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő jogosult továbbá az érintett  személyes adatainak továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, ha ez az intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik az Adatkezelő érdekeinek védelme céljából. 

 

4. Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Az Ön adatait az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola (elérhetőségek, további adatok: Kapcsolat) kezeli.

 

5.  Milyen adatokat gyűjt és kezel az Adatkezelő?

Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet a Szervezet honlapjához és böngészhet azon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia e tájékoztatót és a süti – cookie szabályzatot.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztatóban meghatározott célok eléréséhez szükségesek. Az Ön személyes adatait az oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy adott esetben nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja. 

A Apollo Kulturalis Egyesület minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan és csak a célnak megfelelő szükséges mértékben kerüljenek rögzítésre, mely során az alábbi személyes adatok kezelése történhet:

 • vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve
 • telefonszám
 • lakcím, levelezési cím, székhely címe
 • elektronikus levélcím rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

 

6.  Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat?

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy a meghatározott és jog